Poslanecký klub ČSSD

Dana Váhalová: Dotační tituly ovlivňují venkov

3. 3. 2017 | Často jsem slýchávala, že zemědělci mají čtyři  nepřátele  - jaro, léto, podzim a zimu. Poslední roky se k nim přidávají další dva – vylidňování venkova a dotační tituly. Myslím, že proti všem nepřátelům je náš venkov schopný obstát, pokud budou lidé žijící na venkově chtít a pokud budou dotační tituly komplexní a efektivní.

Největším problémem alokací dotačních programů je centrálnost. Jednotlivé venkovské regiony jsou založeny na specifických podmínkách, které nesmí být opomíjeny. Specifickým podmínkám jednotlivých regionů by se mělo přizpůsobovat rozhodování o dotačních programech. Každý region musí mít svůj individuální přístup. Problematika komplexnosti k investiční činnosti je založena na znalosti venkovské oblasti. Pro relativně trvalé zajištění efektivnosti vynaložených dotací je nezbytné investovat do všech oblastí venkovského života, tzn. neopomíjet všechny složky komunity – podniky, životní prostředí, podpora aktivních obyvatel, občanská vybavenost. Tímto krokem se zajistí „nevyčerpatelnost“ ostatních složek dotační efektivnosti. Dotační programy pro venkov neposkytují pouze finanční bonusy, ale i nefinanční jako je podpora turismu, propagace obce, propagace svazku obcí, podpora místních produktů a služeb.

Protože jsem často dotazována na stávající podporu venkova, dovolím si malý exkurz do možných aktuálních titulů pro rok 2017:

- Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
- Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
- Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
- Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
- Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
- Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
- Podpora obnovy místních komunikací

Z vlastní zkušenosti vím, že podpora vítězů soutěže Vesnice roku má pozitivní důsledky pro rozvoj obcí a dle zkušeností místních představitelů z minulých ročníků přináší zejména nefinanční bonusy, např. propagace obce, rozvoj turismu, rozvoj podnikatelské činnosti.

Příjemci dotace jsou obce nebo svazky obcí a dotační procesy řídí Ministerstvo pro místní rozvoj.
Ministerstvo zemědělství se snaží podpořit venkov nejen dotacemi do zemědělství, ale také podporou podnikání, kdy v obcích do 500 obyvatel navrhuje zvýhodněné úvěry pro místní podnikatele a slevu na sociální pojištění. Do programů  - Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu patří:

- Zemědělec (podpora úvěrů a investice)
- Podpora pojištění (úhrada části nákladů na pojistné)
- Podpora pojištění lesních školek
- Podpora obcím (přímá investiční a neinvestiční podpora)
- Povodňové půjčky

Pro udržení fungujícího venkova existuje hned několik dobrých důvodů jako zabezpečení produktů a služeb, které město nedokáže vyrobit, alternativa života ve městě, eliminace negativních trendů, kultura a tradice, vztah člověka s přírodou, potenciál trvale udržitelného rozvoje.

Pokud se podíváme na priority Evropské unie v oblastech rozvoje venkova pro období 2014 – 2020, patří mezi ně podpora předávání poznatků a inovací na venkově, zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků, podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů, obnova, zachování a zlepšení ekosystémů, podpora účinného využívání zdrojů, podpora sociálního začleňování a snižování chudoby ve venkovských oblastech. Pro tyto prioritní oblasti volí jednotlivé členské státy nástroje a jejich kombinace ve formě opatření, kdy příkladem opatření mohou být poradenské a řídící služby pro zemědělství, investice do hmotného majetku, rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti, ekologické zemědělství, nebo platby v rámci systému Natura 2000.

Největší podíl alokace finančních prostředků je pak v oblasti obnovy a zachování ekosystémů a činí téměř 80 %.

Kde jsou hlavní problémy investic do rozvoje venkova? Jsou to diverzita regionů, individuální přístup, administrace dotačních programů a především jejich efektivnost a  komplexnost.

Dana Váhalová, místopředsedkyně PK ČSSD, členka Zemědělského výboru PSP ČR


Fotogalerie

Dana Váhalová

   
předseda Poslaneckého klubu Historie

anketa


 

soubory ke stažení

  • Novela Ústavy ČR - přímá volba prezidenta
  • Novela zákona o celostátním referendu
  • Novela zákona o hlavním městě Praze
  • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
  • Novela zákona o zrušení akcií na majitele

© Poslanecký klub ČSSD. Všechna práva vyhrazena.